Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Futurismus


Balla, Giacomo
Boccioni, Umberto
Carrà, Carlo
Duchamp, Marcel
Duchamp-Villon, Raymond
Grosz, George
McKnight Kauffer, Edward
Klee, Paul
Kubišta, Bohumil
Léger, Fernand
Macke, August
Man Ray
Morandi, Giorgio
Nevinson, CRW
Ray, Man
Severini, Gino
Stella, Joseph
Wadsworth, Edward
Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Futurismus vznikl v roce 1909 v Itálii a byl téměř výhradně italskou záležitostí, i když jemu podobné směry vznikly také v Anglii (vorticismus) a v Rusku (kubofuturismus). Jeho zakladatelem a zároveň nejvlivnější osobností byl italský anarchistický básník a spisovatel Filippo Tommaso Marinetti.

Futuristé odmítali náboženství, moralismus, feminismus i manželství, zavrhovali musea a knihovny, které považovali za bašty zastaralé kultury a mrtvého bodu ve vývoji lidstva. Futuristé byli anarchističtí bourači konvencí, vyznavači pohybu, techniky a rychlosti. Absolutně se distancovali od minulosti a likvidovali poklidnou harmonii umění. Našli nový výraz pro pohyb rozložením předmětu na jednotlivé fáze dynamickým opakováním. Marinetti shrnul jejich postoje v Manifestu futurismu uveřejněním ve francouzském deníku Le Figaro 20. února 1909:

‚Prohlašujeme, že se nádhera světa obohatila o novou krásu – o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou velkými rourami podobnými hadům s výbušným dechem. Řvoucí automobil, jenž jako by se řítil po dělových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky. Musíme se osvobodit od svých starých formulí! Musíme zničit vše, co je v nás ještě statického, klidného, včerejšího!‘

Futuristé zpočátku nacházeli inspiraci pro svoje umění v kubismu, který jim nabízel zprostředkování energie a dynamismu. Často malovali moderní industriální a městské výjevy. Svůj styl původně nazvali podle dělení barev na ohraničené plochy divisionismus. Futurismus se od kubismu lišil tím, že nebyl tak klidný a statický jako původní kubismus Picassa, Braquea a Grise. Stylisticky bývá futurismus rozdělován do čtyř období: prvního ovlivněného hlavně liniemi kubismu, druhého představujícího především geometrickou abstrakcí (od roku 1916), třetího období vycházejícího z ruského konstruktivismu (20. léta 20. století) a následné aeropittury (vzdušné malby).

Celá řada italských futuristů podporovala myšlenky fašismu, protože věřili, že právě fašismus může být prostředkem k ozdravění a modernizaci tehdy poměrně průmyslově zaostalé Itálie. Marinetti rovněž na počátku roku 1918 založil svou politickou stranu Partio Politico Futurista (Futuristická politická strana), která se už jen rok poté stala součástí Mussoliniho Fasci italiani di combattimento (Italská ozbrojená garda). Marinetti byl také jedním z prvních členů italské fašistické strany a aktivně se účastnil i mnoha fašistických setkání.

Skrze své spojení s Mussolinim se Marinetti snažil povznést futurismus na oficiální umění Itálie, nicméně Mussolini byl v otázce umění poněkud neinformovaný a spíše podporoval umění všeobecně, aby se tak vyhnul rebelským a nepřátelským náladám umělců. Mussoliniho milenka Margherita Sarfatti navíc podporovala konkurenční hnutí Novecento a dokonce přesvědčila Marinettiho, aby se stal jeho členem.

V roce 1914 se futuristé po osobních šarvátkách a názorových rozdílech na pojetí umění rozdělili na dvě skupiny: milánskou, kterou organizoval Marinetti a účastnil se jí Boccioni a Balla, a na florentskou, kterou formoval Carrà, jemuž se nelíbilo, že futurismu a jeho myšlenkám příliš dominovali Marinetti a Boccioni. V obou futuristických skupinách byli umělci ze všech oblastí politického spektra – komunisté, socialisté, anarchisté, fašisté i antifašisté.

Futurismus našel uplatnění nejen v malbě, ale také v sochařství, architektuře, keramice, grafickém designu, průmyslovém designu, interiérovém designu, módě, divadle, literatuře i hudbě. Z myšlenek a uměleckého zpracování futurismu vycházel vorticismus, art deco, konstruktivismus, dadaismus a surrealismus.

Futurismus dospěl ke svému konci v roce 1914 po vypuknutí první světové války. Po válce se Marinetti snažil vzkřísit myšlenky futurismu ve svém nově založeném hnutí Il Secondo Futurismo, nicméně jeho snahy přešel umělecký svět takřka bez povšimnutí. Na konci 30. let 20. století byl futurismus pod vlivem nauk německých fašistů prohlášen na zvrhlé umění, a to jak v Německu, tak i v Itálii. Myšlenkám futurismu se následně vzdálil i sám Marinetti, kdysi jeho nadšený obhájce. S jeho smrtí v roce 1944 zanikly veškeré naděje na jeho obnovení.

Výňatky z Manifestu futuristických malířů (napsaného koncem února 1910) a z Technického manifestu (napsaného 11. 4. 1910)
CHCEME
1. zničit kult minulosti, posedlost starobylostí, pedantství a akademický formalismus
2. hluboce pohrdat všemi formami napodobování
3. velebit všechny formy originality, byť by byly sebetroufalejší a sebeagresivnější
4. čerpat odvahu a pýchu v nicotném nařčení z bláznovství, jímž šlehají a umlčují novátory
5. považovat umělecké kritiky za zbytečné a škodlivé
6. povstat proti tyranii slov ‚harmonie‘ a ‚dobrý vkus‘, výrazů natolik pružných, že jimi lze snadno ztrhat díla Rembrandtova i Goyova
7. vymést z ideálního pole umění všechny již otřepané motivy a náměty
8. vyjádřit a oslavit dnešní život, neustále a bouřlivě přetvářený vítěznou vědou

PROHLAŠUJEME
1. že v malířství je naprostou nutností vrozený komplementarismus, tak jako v poezii volný verš a v hudbě polyfonie
2. že je nezbytno obecnou dynamičnost vyjadřovat jako dynamický pocit
3. že ke znázornění přírody je zapotřebí upřímnosti a panenské čistoty
4. že pohyb a světlo narušují hmotnost těles

BOJUJEME
1. proti patině a glazurám, jež mají dodat obrazům starobylý vzhled
2. proti povrchnímu a elementárnímu archaismu, který se zakládá na vybarvování ploch a který redukuje malířství na nemohoucí, dětinskou a groteskní syntézu
3. proti klamnému futurismu secesionistů a nezávislých, z nichž se ve všech zemích stali představitelé nového akademismu
4. proti aktu v malířství, právě tak odpornému a skličujícímu jako cizoložství v literatuře


Výňatek z Manifestu futurismu uveřejněného v pařížském Figaru 20. února 1909:
1. Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost.
2. Hlavními prvky naší poezie budou odvaha, statečnost a revolta.
3. Literatura až dosud velebila pasivní rozjímání, extázi a spánek, my chceme oslavovat výbojný pohyb, horečnatou nespavost, poklus, salto mortale, facku, úder pěstí.
4. Prohlašujeme, že se nádhera světa obohatila o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou velkými rourami podobnými hadům s výbušným dechem. Řvoucí automobil, jenž jako by se řítil po dělových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky.
5. Chceme opěvovat člověka držícího volant, jehož ideální osa prochází Zemí vrženou na okruh oběžné dráhy.
6. Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li znásobit nadšené zanícení pro prvotní živly.
7. Krása je už jenom v boji. Neexistuje mistrovské dílo bez známek útočnosti. Poezie musí být prudkým útokem proti neznámým silám, výzvou, aby se podrobily člověku.
8. Jsme na nejzazším mysu staletí. Proč se ohlížet zpět, když máme vyrazit temné dveře Nemožného? Čas a Prostor včera zemřely. Žijeme už v absolutnu, neboť jsme již stvořili věčnou, všudypřítomnou rychlost.
9. Chceme oslavovat válku – jedinou hygienu světa – militarismus, patriotismus, destruktivní čin anarchistů, krásné myšlenky, které zabíjejí, a pohrdání ženou.
10. Chceme bořit muzea, knihovny, potírat moralismus, feminismus a všechny oportunistické a utilitární ničemnosti…

Považujte nás za blázny. Jsme však primitivové s novou, zcela proměněnou sensibilitou. Mimo prostředí, v němž žijeme, vládne jen tma. My futuristé stoupáme k nejvyšším a nejzářivějším vrcholkům a prohlašujeme se za pány Světla, neboť pijeme již z pramenů Slunce.


Konečná verze – 1. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate