Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Etruské umění


pro tento směr nemáme žádného umělce

Díla:
žádná díla nezadána
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Etruská kultura se rozvinula na území dnešního Toskánska a Korsiky přibližně v 7. století před naším letopočtem, dosáhla vrcholu své civilizace kolem 6. století, kdy se Etruská říše nebývale rozrostla a Etruskové prostřednictvím své obchodní moci získali vliv nad celým Středomořím. Název tohoto národa pochází od starověkých Římanů, kteří je nazývali Etrusci nebo Tusci, Etruskové nazývali sami sebe Ravenna nebo Rasna.

Původ Etrusků je v dějinách stále zahalen tajemstvím, domněnky o jejich původu existovaly již ve starověku. Podle několika teorií Etruskové pocházeli z Malé Asie či Alp, možná byli původními obyvateli Itálie. Jejich kultura, politické uspořádání a náboženská struktura však byla ve své celistvosti vytvořena až na území Itálie. Největšího rozmachu Etruská říše dosáhla v období okolo založení Říma a existuje i řada důkazů, že raný Řím byl pod nadvládou Etrusků a první římští králové byli etruského původu.

Etruskové neměli jednotný stát – jejich říše byla utvořena řadou městských států, které byly volně spojeny do jakési konfederace, jejíž centrum tvořilo město Volsinie. Každému státu vládl volený král za podpory vojenské a kněžské šlechty. Obyvatelstvo bylo pak poddáno králi, bohatší Etruskové měli i otroky. Ženy byly v etruské společnosti zcela rovnoprávné mužům, což často kritizovali řečtí spisovatelé. Etruskové byli monogamní a kladli velký význam rodině a rodinným vztahům, které pokračovaly i po smrti – desky mnohých etruských sarkofágů byly ozdobeny reliéfy usměvavých a viditelně šťastných objímajících se párů.

Z umění Etrusků se dochoval pouze malý zlomek, téměř jediným spojením s minulostí byly kamenné náhrobní stavby. Stavitelé užívali opracovaného kamene a využívali konstrukce klenby se spárami do středu zakřivení. Zdi hrobek byly často zdobeny freskami s nepřebernými náměty a osobitou snahou o realistické pojetí předmětu. V sochařství byli Etruskové spojovacím článkem mezi řeckým a římským sochařstvím. I přes omezené množství etruských památek tyto památky bezpochyby vypovídají o zajímavé kultuře Etrusků a jsou cennými zdroji pro pochopení tehdejšího způsobu života. Právě díky umění Etrusků se do dnešní doby zachovalo hodnotné svědectví o jejich životě, společnosti, zvycích a rituálech.

Etruská říše zanikla ve 3. století před naším letopočtem, poté, co v roce 396 př. n. l. podlehlo hlavní etruské město Véje (Veii) moci Říma a etruská kultura a lid postupně splynuli s římskou říší. Etruská kultura se poté ve spojení s řeckou kulturou stala důležitou součástí nového římského umění.


Konečná verze – 8. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate