Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělci:

 Pravěk


pro tento směr nemáme žádného umělce

Díla:
Altamira - Býk
Altamira - Táhnoucí býci I.
Altamira - Táhnoucí býci II.
Chauvet - Býci
Chauvet - Lvi
Chauvet - Lvi a nosorožci
Chauvet - Nosorožec
Chauvet - Otisk ruky
Chauvet - Různá zvířata
Chauvet - Žena
Lascaux - Býci
Lascaux - Býci a jeleni
Lascaux - Býk
Lascaux - Dóm
Lascaux - Jelen
Lascaux - Jeleni I.
Lascaux - Jeleni II.
Lascaux - Kráva
Lascaux - Kůň
Lascaux - Různá zvířata
Lascaux - Stádo
Niaux - Býci I.
Niaux - Býci II.
Niaux - Kozel
Niaux - Kůň
Niaux - Různá zvířata
Pech Merle - Celkový pohled
Pech Merle - Dóm
Pech Merle - Koně a otisky rukou
Pech Merle - Koně I.
Pech Merle - Koně II.
Pech Merle - Otisk ruky
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  

Protože z období pravěku neexistují žádné psané údaje či pověsti nebo legendy, spoléhá se historie na poznatky z archeologie, antropologie, paleontologie, biologie, geologie, archeoastronomie, palynologie, komparativní lingvistiky, molekulární genetiky i dalších věd zkoumajících život člověka a jeho soužití s přírodou v nejstarších obdobích jeho vývoje. Historie pravěku se také nezabývá dějinami jednotlivých národů, jako spíše archeologickými kulturami, které se nacházely na jejich geografickém území. Doba konce pravěku se liší podle počátku existence psaných údajů, která je na různých územích rovněž rozdílná.

Pravěk bývá kategorizován na tři období podle toho, jaké materiály či technologie byly pravěkým člověkem využívány k výrobě různých drobných nástrojů. Výroba takových předmětů nepochybně vyžadovala jistou inteligenci a představivost a potvrzovala ve tvorbě člověka záměr a nikoliv náhodu. V současné době bývá kategorizace na dobu kamennou, železnou a bronzovou přehodnocována – mnohé nálezy totiž ukazují prolínání kultur a tudíž daleko složitější dělení.

Na českém území bývá pravěk dělen na následující období:
- Doba kamenná (3 miliony let př. n. l. až 4. tisíciletí př. n. l.), která je dále dělena na starší dobu kamennou (paleolit a mezolit) a mladší dobu kamennou (neolit a eneolit)
- Doba bronzová (přibližně do 750 let př. n. l.), která je dále dělena na starší dobu bronzovou (přibližně do 1550 let př. n. l.), střední dobu bronzovou (přibližně do 1330 let př. n. l.) a mladší dobu bronzovou (přibližně do 750 let př. n. l.)
- Doba železná (přibližně 750 let př. n. l. až 0), která je dělena na starší dobu železnou (přibližně do 400 let př. n. l., období halštatské kultury) a mladší dobu železnou (přibližně do roku 0, období laténské kultury)
- Doba římská (přibližně 0 až 400 let n. l.)
- Doba stěhování národů (přibližně po roce 400 n. l.)

Ve starší době kamenné se objevil Homo Habilis (člověk zručný), který byl prvním výrobcem malých a velmi jednoduchých kamenných nástrojů. Dalším stupněm vývoje člověka a jeho tvorby byla výroba pěstního klínu člověkem vzpřímeným (Homo Erectus), který se později stal tvůrcem nástrojů pro různá použití – rydel, čepelovitých nožů a vrtáků. Homo Sapiens Neanderthalensis (člověk neandertálský) již vytvářel celou škálu nástrojů a zajímal se o zobrazování skutečnosti na svých výrobcích. Anatomické změny v kosterních pozůstatcích naznačují, že lidé těchto období byli schopni dorozumívat se primitivní řečí, podle archeologických nálezů pohřbívali své mrtvé, měli primitivní hudební nástroje a vytvářeli první umělecké předměty, i když je velmi složité definovat, kde se z lidského díla v pravěku stalo dílo umělecké.

Ze střední doby kamenné pochází nejstarší objevené lidské trvalé obydlí postavené z kamenů a mamutích kostí, které bylo nalezeno u Dolních Věstonic na Moravě. Z Dolních Věstonic také pochází keramická soška Věstonické venuše, která byla nalezena 13. července 1925 profesorem Karlem Absolonem. Tato soška je vysoká 11.5 cm a široká 4.3 cm a nachází se ve sbírkách Moravského zemského musea v Brně.

Významnými uměleckými díly pravěku byly také malby v jeskyních, které byly pravými mistrovskými díly svou precizností a stupněm vývoje a znalostí, s jakou byly provedeny. Jeskyně Altamira byla objevena v severovýchodním Španělsku v roce 1879 španělským archeologem Donem Marcelinem. Altamira byla pravděpodobně obydlena mezi 16.000 až 9.000 lety před naším letopočtem. Malby Altamiry byly unikátní v mnoha směrech – obsahovaly někdy až tři různé odstíny barev na jednom zvířeti a vykazovaly tak vyspělou zkušenost v práci s barvou, jejich technická zdatnost byla podporována opravdovostí, s jakou byly zobrazeny proporce zvířat. Malíř využíval drobné nerovnosti jeskyně, aby tak malbě dodal nový rozměr. Jeskynní malby v Altamiře se zaměřovaly především na téma bizonů, kteří byli pro pravěkého člověka významní hlavně jako zdroj potravy a vedlejších produktů jako kůže a kožešiny, kostí a tuku. Nástropní malby zobrazovaly patnáct velkých bizonů, na postranních zdech však mimo bizonů byly také skupiny jelenů, divokých prasat a dalších zvířat, i když neobsahovaly žádné náznaky krajiny nebo horizontu. Barvy užité na stěnách jeskyně byly smíchány z přírodních pigmentů jako okr a oxidy zinku a manganu.

Francie má 24 jeskyní otevřených veřejnosti, nejznámější z nich je však jeskyně Lascaux v jižní Francii, objevená v roce 1940. Zručnost s jakou pravěký umělec zobrazoval své předměty byla uchvacující – linie jeho maleb jsou pevné, malíř dokonce používal stínování a smysl pro hloubku obrazu, předem si připravil stěny jeskyně škrábáním, aby tak obrazy lépe vynikly. Nástropní malby byly téměř tři metry vysoko, naznačovaly, že malíř musel pravděpodobně používat pohyblivého lešení. Malíř užíval štětec ze srsti a barvu smíchanou z tuku a přírodních minerálů. Využil tmavého zabarvení skály k zobrazení řeky, přes kterou plavali jeho jeleni. Lascaux obsahuje více než tři stovky obrazů koní, nosorožců, lvů, jelenů, bizonů a mamutů, jednotlivě nebo ve stádech. Kromě otisku ruky se však v Lascaux nenacházejí žádná zobrazení člověka.


Konečná verze – 21. 5. 2009Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate